Het EU actieplan inzake intellectuele eigendom

Geschreven op 16/12/20

Eind november publiceerde de Europese Commissie haar “actieplan inzake intellectuele eigendom om het herstel en de veerkracht van de EU te ondersteunen”. Het actieplan moet ondernemingen – en in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen (‘kmo’s’) – helpen bij het optimaal gebruiken van hun uitvindingen en creaties. Het doel is ze op weg te helpen naar economisch herstel en een wereldleiderspositie op het gebied van groene en digitale technologie voor Europa.

In het actieplan worden vijf belangrijke aandachtsgebieden aangeduid, telkens met specifieke voorstellen voor maatregelen. 

Hierna lijsten we een selectie van de toekomstige maatregelen op die relevant kunnen zijn voor uw onderneming en uw intellectuele eigendom (‘IE’).

(1) Modernisering van het systeem voor de bescherming van IE:

Ten eerste wil de Europese Commissie een oplossing vinden voor de versnippering en de procedurele complexiteit van het IE-systeem van de EU. Daartoe wordt in het plan voorgesteld om innovators in de EU toegang te geven tot snelle, doeltreffende en betaalbare beschermingsinstrumenten.

 • De Europese Commissie zal de snelle invoering van een éénloketsysteem voor de bescherming en handhaving van octrooien ondersteunen (2021). Zeker nu het Duitse federaal parlement de ratificatie van de Overeenkomst betreffende een Eengemaakt Octrooigerecht (‘OEOG’) recent goedkeurde, ligt de weg open voor de inwerkingtreding van dit OEOG en het volledige eenheidsoctrooistelsel. Voor ondernemingen betekent dit concreet dat het verkrijgen en handhaven voor de normale duur van een eenheidsoctrooi (waarmee tot 25 EU-lidstaten zijn gedekt) ongeveer zes keer minder zal kosten dan het verkrijgen en handhaven van gelijkwaardige bescherming nu. Daarnaast zal het centraliseren van procedures voor het eengemaakte octrooigerecht leiden tot grotere rechtszekerheid en kunnen parallelle rechtsgedingen in meerdere lidstaten worden voorkomen. Dit zorgt voor een aanzienlijke verlaging van de proceskosten.
 • Bovendien zal de Europese Commissie het systeem voor aanvullende beschermingscertificaten (‘ABC’s’) optimaliseren (eerste kwartaal 2022). Het moet meer transparant en doeltreffend worden;
 • In het kader van de overgang naar een digitale en groene economie zal de Europese Commissie de EU-wetgeving inzake modelbescherming herzien (vierde kwartaal 2021). Het doel is om de toegang tot en betaalbaarheid van deze bescherming in de EU te verbeteren, in het bijzonder voor de ecosystemen op het gebied van textiel, meubelen en elektronica; 
 • Geografische aanduidingen voor landbouwproducten (GA's) zullen beter beschermd worden. De Europese Commissie wil ook nagaan of een systeem voor de bescherming van geografische aanduidingen voor andere dan landbouwproducten op EU-niveau haalbaar is (vierde kwartaal 2021);
 • In het actieplan wordt ook aandacht besteed aan nieuwe technologieën, zoals AI en blockchain. Zowel in Europa als internationaal wordt gedebatteerd over de gevolgen van AI voor IE-rechten. De Europese Commissie wil dan ook in de toekomst een sectorale dialoog bevorderen om het volledig potentieel van deze technologieën te onderzoeken en een samenhangende en vooruitstrevende toepassing van de regelgeving te waarborgen.

(2) Stimulering van het doeltreffend gebruik en de oeltreffende inzet van IE door kmo's: 

Ten tweede stelt de Europese Commissie vast dat EU innovators en ondernemingen, in het bijzonder kmo's, vaak niet op de hoogte zijn van de voordelen die de integratie van IE in hun bedrijfsstrategie kan teweegbrengen. Om deze ondernemingen te helpen om hun immateriële activa te valoriseren, stelt de Europese Commissie maatregelen voor om voorlichting en advies te verbeteren.

 • Samen met het Bureau voor intellectuele eigendom van de EU (‘EUIPO’) zal de Europese Commissie voorzien in intellectuele-eigendomsvouchers voor de financiering van de registratie van IE-rechten en strategisch IE-advies (eerste kwartaal 2021). De vouchers zullen een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten verlenen die gepaard gaan met de registratie van merken en modellen en met een IE-scan (d.i. een beoordeling van de IE van een onderneming en eerste adviezen over het strategische beheer van die IE). Het EUIPO sloot recent ook een overeenkomst met EBAN (Empowering Europe’s Angel Investors). De overeenkomst dekt verschillende activiteiten, o.m. het bevorderen van de bescherming van innovatie en creativiteit bij kmo’s en startende ondernemingen, opleidingen op het gebied van IE, deelname aan evenementen en het delen van content over IE en de financiële sector van business angels op de respectievelijke websites;
 • De Europese Commissie zal ook ondersteuningsdiensten voor kmo’s in verband met IE uitrollen in het kader van het Horizon Europa-programma (2020+). 

(3) Een betere toegang tot en uitwisseling van door IE beschermde activa: 

In het actieplan wordt vervolgens benadrukt dat in een veerkrachtige, groene en concurrerende economie behoefte is aan instrumenten voor het vergemakkelijken van de toegang tot essentiële door IE beschermde technologieën in tijden van crisis, voor het faciliteren van het toekennen van auteursrechten en standaard-essentiële octrooien (‘SEP’s’) en voor het stimuleren van gegevensuitwisseling.

 • De Europese Commissie gaat op zoek naar instrumenten om in crisissituaties de snelle pooling van cruciale IE te stimuleren, onder meer door nieuwe instrumenten voor licentieverlening en een systeem voor het coördineren van dwanglicenties als vangnet (2021-2022). Op die manier zou de productie van door IE beschermde technologieën sneller kunnen worden opgevoerd;
 • In het kader van SEP’s wil de Europese Commissie de transparantie en voorspelbaarheid rond de licentieverlening vergroten. Ze zal hiertoe hervormingen overwegen om het regelgevend kader voor het aanvragen, verlenen en handhaven van SEP’s verder te verduidelijken en verbeteren (eerste kwartaal 2022).
 • De Europese Commissie zal ook verder inzetten op een sterk regelgevend kader binnen hetwelk ondernemingen gegevens kunnen genereren, inzien, delen en gebruiken (derde kwartaal 2021). Gezien het feit dat sommige gegevens bescherming als IE-rechten of als bedrijfsgeheimen genieten, erkent de Europese Commissie daarbij dat een evenwicht moeten kunnen gewaarborgd worden tussen de noodzaak om gegevensuitwisseling te bevorderen en de noodzaak gerechtvaardigde belangen te kunnen beschermen.

(4) Betere handhaving van IE-rechten en de strijd tegen namaak: 

Ten vierde constateert de Europese Commissie een duidelijke behoefte om de inspanningen ten aanzien van de namaak en piraterij van producten te intensiveren. De aanwezigheid van nagemaakte producten op de EU-markt veroorzaakt een groot rechtstreeks omzetverlies en vormt tevens een ernstige bedreiging voor de gezondheid en veiligheid van de consument. Ook op het internet zijn nieuwe vormen ontstaan van inbreuken, zoals cyberdiefstal van bedrijfsgeheimen en verschillende vormen van illegale (live)streaming.

 • Er zal worden voorzien in meer duidelijkheid over en een actualisering van de verantwoordelijkheden van digitale diensten, en in het bijzonder onlineplatforms (vierde kwartaal 2020);
 • De rol van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (‘OLAF’) in de strijd tegen de namaak en piraterij van producten zal worden versterkt (2022);
 • De Europese Commissie zal een EU-toolbox tegen namaakpraktijken samenstellen. Hierin zullen uitgangspunten worden vastgelegd voor het gezamenlijke optreden, de samenwerking en de uitwisseling van gegevens tussen houders van IE-rechten, tussenliggende partijen en rechtshandhavingsinstanties (tweede kwartaal van 2022).

(5) Fair play op mondiaal niveau:

Als een finaal actiepunt wil de Europese Commissie de positie van de EU als wereldwijde normsteller op het gebied van IE versterken. Ze wil daartoe streven naar een stabiel en doeltreffend mondiaal kader voor intellectuele eigendom dat EU ondernemingen tevens beschermt tegen diefstal van intellectuele eigendom, spionage en andere vormen van verduistering van intellectuele eigendom.

 • Om ondernemingen in de EU tegen oneerlijke praktijken te beschermen, zal de Europese Commissie  een watchlist inzake namaak en piraterij opstellen. De lijst zal markten en dienstverleners inhouden die zich zouden bezighouden met namaakpraktijken of piraterij dan wel die zouden faciliteren of daarvan profiteren. Daarnaast zal ze ook voorzien in een verslag over de bescherming en handhaving van IE-rechten in derde landen, waarin de derde landen staan vermeld die gezien de mate waarin IE-rechten worden beschermd en gehandhaafd (zowel online als offline) de grootste bron van zorg vormen.
 • De Europese Commissie zal nieuwe randvoorwaarden voor internationale onderzoekssamenwerking met entiteiten buiten de EU opstellen. Ze wil daarmee een eerlijk en niet-verstorend mondiaal innovatie-ecosysteem verzekeren, gebaseerd op gelijk speelveld en wederkerigheid en met behoud van strenge normen qua ethiek en wetenschappelijke integriteit.

Heeft u vragen over de toekomstige EU initiatieven of wenst u verdere inlichtingen? Contacteer ons via info@ipporta.be

 

Naar het nieuwsoverzicht

Contacteer ons

Kortrijksesteenweg 127
9830 Sint-Martens-Latem
Tel. +32 9 324.15.40
Fax +32 9 324.15.45
info@ipporta.be

Of vul het contactformulier in.