Algemene voorwaarden van de dienstverlening van IP Porta

1. IP Porta - IP Porta is een onafhankelijk Belgisch advocatenkantoor onder leiding van de burgerlijke maatschap Ongena-Hubert, met KBO nummer 0829.555.975. Haar kantoren zijn gevestigd aan de Kortrijksesteenweg 127 te 9830 Sint-Martens-Latem. Alle advocaten binnen IP Porta zijn ingeschreven aan de balie Gent en onderworpen aan de deontologische gedragsregels van deze balie (te raadplegen op http://www.balie-gent.be).

2. Toepassingsgebied - Huidige algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle opdrachten aanvaard en uitgevoerd door IP Porta. Ze sluiten eventuele aankoopvoorwaarden van de cliënt uit. De cliënt wordt geacht de algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden. 

3. Opdracht - IP Porta en de cliënt zullen de nodige inspanningen leveren om het bestaan van potentiële belangenconflicten na te gaan en hierover met elkaar te communiceren vóór de aanvang van de diensten door IP Porta. IP Porta voert alle opdrachten uit naar best vermogen en binnen een redelijke termijn. IP Porta verbindt zich ertoe elke opdracht confidentieel te behandelen in overeenstemming met de deontologische regels van de Orde van Advocaten. De cliënt wordt stipt geïnformeerd over de uitvoering van de opdracht en desgevallend van het verloop van de zaak.  IP Porta heeft het recht de opdrachten uit te besteden aan medewerkers binnen het kantoor en aan vervangers voor rechtbankwerk. IP Porta is tevens gerechtigd om, in samenspraak met de cliënt, beroep te doen op derden (gespecialiseerde advocaten of andere deskundigen). 

4. Medewerking van cliënt - De cliënt dient alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is om de opdracht doeltreffend te kunnen uitvoeren. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens. Indien de cliënt zijn noodzakelijke medewerking niet (tijdig) of niet volgens afspraak verleent, dan kan IP Porta, na de cliënt zonder succes te hebben aangemaand, haar dienstverlening stopzetten. IP Porta is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze stopzetting kan voortvloeien noch voor de overschrijding van termijnen te wijten aan de cliënt, aan derden of overmacht.

5. Erelonen en kosten - IP Porta rekent haar erelonen aan volgens uurtarieven of andere methoden zoals bepaald in samenspraak met de cliënt. Het uurtarief wordt bepaald o.g.v. de specialisatiegraad en de ervaring van de advocaat, de hoogdringendheid, het belang en/of de specificiteit van de zaak. De kosten die IP Porta specifiek voor de cliënt voorschiet, zullen aan dezelfde kostprijs worden doorgefactureerd. Voor de afgelegde kilometers rekent het kantoor een kilometervergoeding aan. De algemene kantoorkosten worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, forfaitair aangerekend o.g.v.. een bepaald percentage van de verschuldigde erelonen. De erelonen van gerechtsdeurwaarders worden rechtstreeks aan de cliënt gefactureerd. Elke raming van de erelonen verschuldigd voor een bepaalde opdracht wordt te goeder trouw opgemaakt. Niettemin geldt zij slechts als raming en is dus niet bindend voor IP Porta. IP Porta zal de cliënt tijdig informeren indien de raming dreigt overschreden te worden tijdens de uitvoering van een opdracht.

6. Facturatie - IP Porta kan een vergoeding aanrekenen voor de tijd besteed aan voorbereidend onderzoek noodzakelijk voor het nauwkeurig bepalen van de op vraag van de cliënt opgestelde raming van de erelonen verschuldigd voor de opdracht. Bij aanvang van elk nieuw dossier zendt IP Porta een provisienota aan de cliënt. In geval van niet-betaling hiervan, heeft IP Porta het recht de (verdere) uitvoering van de diensten op te schorten. Behoudens uitzonderingen of de grote omvang van het werk, factureert IP Porta haar prestaties op maandelijkse basis. Bij elke ereloonstaat ontvangt de cliënt een gedetailleerde prestatielijst, tenzij er een vast bedrag werd overeengekomen.

7. Betaling - De door IP Porta toegezonden ereloonstaten dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Ingeval van laattijdige betaling zal de factuur, na aanmaning van de cliënt welke zonder reactie is gebleven, worden verhoogd met (i) een verwijlintrest van 10%/j. vanaf factuurdatum en (ii) een schade- vergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een min. van 100 euro, als vergoeding voor alle invorderingskosten. IP Porta heeft, na ingebrekestelling van de cliënt, het recht verdere diensten te schorsen, totdat alle vervallen ereloonstaten werden vereffend. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de gevraagde provisie of de ereloonstaat, dan dient hij deze gemotiveerd en schriftelijk te protesteren binnen 14 dagen na ontvangst ervan. 

8. Derdengelden - Alle gelden ontvangen van derden voor rekening van de cliënt worden gestort op de derdenrekening van de advocaat. IP Porta mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande provisienota’s of ereloonstaten. IP Porta zal de cliënt hiervan desgevallend schriftelijk in kennis stellen. IP Porta stort alle bedragen die zij ontvangt van de cliënt voor rekening van derden, onmiddellijk door aan deze derden.

9. Intellectuele eigendomsrechten - Alle intellectuele eigendomsrechten in de procedurestukken, contracten, adviezen en andere documenten uitgaand van IP Porta behoren uitsluitend toe aan IP Porta en mogen in geen geval worden gebruikt of gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van IP Porta.

10. Aansprakelijkheid - Alle verbintenissen van IP Porta en haar medewerkers (hierna IP Porta) zijn middelenverbintenissen. IP Porta is niet aansprakelijk voor fouten (m.i.v. nalatigheden en grove fouten). Bovendien kan de aansprakelijkheid van IP Porta enkel worden ingeroepen m.b.t. schriftelijke correspondentie ondertekend door een vennoot. De aansprakelijkheid van IP Porta is in elk geval beperkt tot het bedrag van de tussenkomst van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars, wat de cliënt uitdrukkelijk aanvaardt. Op eenvoudig schriftelijk verzoek ontvangt de cliënt bijkomende informatie over deze verzekeringen. Indien er, om welke reden dan ook, geen tussenkomst zou zijn vanwege de verzekeraars, dan is de aansprakelijkheid van de medewerkers in hoofdsom, kosten en intrest beperkt tot de bewezen directe schade met een max. van het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen voor de door IP Porta verleende diensten die aanleiding gaven  tot de aansprakelijkheidskwestie. IP Porta is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden of andere deskundigen, noch voor indirecte en/of niet bewezen schade geleden door de cliënt of een derde.

11. Bescherming van persoonsgegevens en privacy – Voor meer informatie over hoe IP Porta uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen we naar de aangehechte privacy policy.

12. Beëindiging dossier - De cliënt en IP Porta kunnen ten allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst schriftelijk beëindigen. In dat geval zal de cliënt alle prestaties van IP Porta en alle kosten door IP Porta gemaakt voor de cliënt vergoeden.  IP Porta zal op eerste verzoek de stukken aan de cliënt terugbezorgen.

13. Bevoegde rechter en rechtskeuze - Elk geschil betreffende de samenwerking tussen IP Porta en de cliënt valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Gent en is onderworpen aan het Belgisch recht. Elke vordering vervalt indien ze niet binnen het jaar na ontstaan van de oorzaak in rechte wordt gevorderd. Partijen kunnen tevens beroep doen op de procedure tot minnelijke geschillenbeslechting voorzien door de Raad van de Orde (voor meer info zie http://www.balie-gent.be).


Contacteer ons

Kortrijksesteenweg 127
9830 Sint-Martens-Latem
Tel. +32 9 324.15.40
Fax +32 9 324.15.45
info@ipporta.be

Of vul het contactformulier in.